OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych, oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym

Ubezpieczenie zapewnia ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sportem i rekreacją w szerokim rozumieniu tego słowa, a także przewodnikom turystycznym, oraz osobom uprawiających sport.

 

Korzyści

Polisa gwarantuje:

•       zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności o charakterze sportowo-rekreacyjnym (wykonywania zawodu trenera, instruktora sportowego), co zapewnia większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,

•       poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,

•       świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową, lub aktywnością sportową,

•       możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,

•       ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,

•       obniżki składki za zawarcie zbiorowej formy umowy ubezpieczenia,

•       sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością, aktywnością, bądź wykonywanym zawodem, określoną w umowie ubezpieczenia, lub z posiadanym w związku z tą działalnością mieniem.

u_majatkowe

u_rolne

u_turystyczne

oferta dla firm

u_komunikacyjne
Copyright © 2011 Agencja PZU - Kotlina Kłodzka. Wszelkie prawa zastrzeżone.